KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu olarak Kocaeli Mobilyacılar Dünyası Site Yönetimi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi, Hukuki Sebebi, İşleme Amacı  

Doğrudan sizlerden temin edilen kişisel verilerinizden, kimlik (Ad, Soyad, Tc. Kimlik No) iletişim (Adres, Telefon, E-mail adresi), araç, plaka bilgisi ve site giriş çıkışlarında ve site alanlarında kameralarla yapılan görüntü kayıtlarınız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ’un 5. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan yasal yükümlülüklerimiz ve haklarımız gereği, kat maliki veya kiracısı olmanız sebebi ile paydaşınız olduğunuz Kocaeli Mobilyacılar Dünyası Site Yönetimi  Planındaki yükümlülükler gereği, sizlerin ve sitenin güvenliğini sağlamak adına sizin özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile site yönetiminin meşru menfaati gereğince zorunlu olarak işlenmektedir.  Bu sebeple kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve Site Yönetiminin Kanunun 5.maddesinden doğan hakları gereği aşağıda yer alan bilgileri doldurmanız zorunludur. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı gereğince bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, yasal işlerin takibi adına avukatlara, icra dairelerine, mahkemelere, hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir. 

Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi gereğince ilgili kişi olarak haklarınızı, yer alan ve bu metinde sayılan tüm talep ve başvurularınızı info@mobesko.com.tr  e-posta adresinden iletebilirsiniz.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mobesko Kocaeli Mobilyacılar Dünyası Site Yönetimi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hizmet sahamızın ve idari bina koridorlarında toplam 51 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Köseköy Mah .Ankara cad. No.267 Kartepe / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@mobesko.com.tr e-mail adresine iletebilirsiniz.    

KOCELİ MOBİLYACILAR  SİTESİ YÖNETİM KURULU

 (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Köseköty mah. Ankara cad. No.267 Kartepe / Kocaeli

TELEFON: 0262 373 65 65